21 اسفند

فاصله ها داره کم و کمتر می شه و من هرچند که نگرانم، اما خوشحالم

...

امشب شروع خواهد شد سطر به سطر این دفتر تازه از زندگی من

/ 0 نظر / 9 بازدید